Ons kantoor zal steeds volledige openheid geven over de door haar toegepaste tarieven.
De cliënt zal voorafgaandelijk ingelicht worden over de berekeningswijze.
Ook zal een desgevallend voorafgaandelijke overeenkomst met de cliënt over het ereloon worden opgesteld.
Indien u de volledige tekst van onze kantoortarieven wenst te bekomen, dan kunt u deze uiteraard aanvragen.

A. Het ereloon van de advocaat (prijzen exclusief 21 % BTW)

Voor de begroting van het ereloon kunnen 3 berekeningswijzen worden gehanteerd:

Vergoeding per uur: een bedrag per aanrekenbaar uur voor geleverde diensten.
Vergoeding naargelang de waarde van de zaak: een percentage op het in geld gewaardeerde belang van de zaak.
Vergoeding per prestatie: de bedragen die in bepaalde concrete gevallen mogen aangerekend worden voor welbepaalde concrete zaken.

Bij elke gebruikte berekeningswijze kunnen correctiecoëfficiënten worden toegepast en deze vormen een essentieel bestanddeel om het concrete ereloon in een zaak te begroten.

1. Berekening per uur

Wanneer voor deze berekeningswijze wordt geopteerd zal de bestede tijd genoteerd worden. Aanrekenbare uren zijn de uren die aanwijsbaar gepresteerd worden in een welbepaalde zaak. Andere uren die algemeen doch noodzakelijk zijn om een welbepaalde dienst in een dossier te kunnen verlenen, zijn niet aanrekenbaar.

Ons kantoor gebruikt als indicatief basisbedrag € 100,00 EUR per uur (exclusief 21% BTW).

Hierbij kunnen een aantal correctiecoëfficiënten in min of meer worden toegepast wegens het belang van de zaak, de ervaring van de advocaat of andere factoren, zoals bv. het spoedeisend karakter of de moeilijkheidsgraad van het dossier.

2. Berekening naar gelang de waarde

Het ereloon wordt berekend per schijf overeenkomstig de volgende schaal :

van € 0 tot € 7.500
van € 7.501 tot € 75.000
van € 75.001 tot € 150.000
van € 150.001 tot € 300.000
meer dan € 300.000
15 %
10 %
8 %
6 %
4 %

Ook hier worden correctiecoëfficiënten toegepast. Een vermindering van het percentage tot bijvoorbeeld de helft kan worden toegepast in bepaalde concrete gevallen, zoals voor het bedrag dat niet het voorwerp van enige betwisting uitmaakt of dat slechts gedeeltelijk wordt betwist.

3. Berekening per prestatie

Voor bepaalde concrete procedures worden door ons kantoor specifieke tarieven toegepast, dewelke een gemiddelde uitmaken voor die welbepaalde zaken.

B. De kosten van de advocaat (prijzen exclusief 21% BTW)

De in rekening te brengen kantoorkosten omvatten o.a. volgende posten :

  1.  Aanleggen dossier, boekhouding, informatica, permanente opleidingen, bijscholing, bibliotheek en documentatie (internet) en archiveren van het dossier gedurende 5 jaar: 50,00 EUR
  2. Fotokopieën: 0,25 EUR per blad
  3. Verplaatsingskosten: 0,30 EUR per kilometer of volgens vervoersbewijs (trein, tram, bus, metro, …)

C. De andere kosten

De andere kosten (gerechtskosten, …) worden afzonderlijk begroot.

D. Inlichtingen

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere van de advocaten binnen het advocatenkantoor ADVOCO. Al onze advocaten zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan een Belgische balie. Het kantoor is gevestigd te 9230 Wetteren, Lange Wegel 105.

Advocatenkantoor ADVOCO is een groepering van advocaten. Onze advocaten oefenen het beroep van advocaat uit als zelfstandige.

De ondernemingsnummers van elke afzonderlijke advocaat zijn vermeld bij de desbetreffende advocaat.

Per e-mail kunt u iedere advocaat rechtstreeks bereiken op zijn persoonlijk e-mailadres.

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten binnen ons kantoor is via de Orde van Advocaten verzekerd bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Makelaar
VANBREDA RISK & BENEFITS NV
Plantin en Moretuslei 297
2014 Antwerpen
T. +32 (0)3 217 55 72
F. +32 (0)3 236 16 80
M. +32 (0)479 981 7 25
www.vanbreda-riskandbenefits.be

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kunt bij onze advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank inzake rechtsmateries zoals aangehaald op de website.

3. Uw advocaat en zijn dienstverlening

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kunt u ons bereiken:
– via post op het adres: Lange Wegel 105, 9230 Wetteren
– via fax op het nummer: +32 (0)9 365 02 00
– via e-mail op het adres: info@advoco.be
– via telefoon op het nummer: +32 (0)9 365 02 00