Organisatie:

Advocaat Luk Burgelman, met kantoor te 9230 Wetteren, Lange Wegel 105, en met ondernemingsnummer BE 0816.832.050 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Advocaat Luk Burgelman

Lange Wegel 105

9230 Wetteren

Tel & fax: +32 9 365 02 00

www.advoco.be

info@advoco.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Advocaat Luk Burgelman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Advocaat Luk Burgelman via info@advoco.be.

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Advocaat Luk Burgelman

Lange Wegel 105

9230 Wetteren

Tel & fax: +32 9 365 02 00

www.advoco.be

info@advoco.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Advocaat Luk Burgelman verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze zelf aan hem (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Advocaat Luk Burgelman verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

Advocaat Luk Burgelman kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Advocaat Luk Burgelman raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat Advocaat Luk Burgelman zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met hem op via info@advoco.be.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Advocaat Luk Burgelman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Advocaat Luk Burgelman rust;
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan Advocaat Luk Burgelman is opgedragen;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Advocaat Luk Burgelman of van derden;
 • de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • het verzenden van zijn nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van zijn diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;

 

Advocaat Luk Burgelman verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die hij nodig heeft voor zijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Advocaat Luk Burgelman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocaat Luk Burgelman) tussen zit.

Advocaat Luk Burgelman gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft Office

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Advocaat Luk Burgelman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Advocaat Luk Burgelman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Advocaat Luk Burgelman, sluit Advocaat Luk Burgelman een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Advocaat Luk Burgelman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Advocaat Luk Burgelman gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Advocaat Luk Burgelman gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Advocaat Luk Burgelman hiermee zijn website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocaat Luk Burgelman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Advocaat Luk Burgelman een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Advocaat Luk Burgelman van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@advoco.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Advocaat uk Burgelman u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Advocaat Luk Burgelman houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat Advocaat Luk Burgelman gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van zijn wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[1]

Advocaat Luk Burgelman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

[1] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.